Regulamin korzystania z Usług AskHenry

 • 1

Definicje

 1. Cena Usługi – kwota w polskich złotych (PLN) stanowiąca cenę brutto Usługi Końcowej, zrealizowanej na podstawie Zlecenia w ramach Pojedynczej Usługi, obejmująca wszystkie świadczenia należne Wykonawcy w związku z wykonaniem Usługi Końcowej, w szczególności koszty transportu, dostawy, opakowania, montażu, ubezpieczenia, a także ewentualne należności publicznoprawne, w tym opłaty celne, niezależnie od podmiotu, na rzecz którego należy świadczyć, do której zapłaty zobowiązany jest Klient.
 2. Ekspresowe Zlecenia Osobiste – szczególny rodzaj Zlecenia Osobistego, które jest realizowane przez Usługodawcę na specjalne żądanie Użytkownika poza ustalonymi terminami wizyt w ramach Zleceń Osobistych, za odrębnym wynagrodzeniem płatnym przez Klienta Usługodawcy;
 3. Henry – pracownik lub pracownicy Usługodawcy lub inna osoba lub osoby związane z Usługodawcą jakimkolwiek stosunkiem prawnym lub upoważnione przez niego, wykonujące z polecenia Usługodawcy lub upoważnionej przez Usługodawcę osoby, przyjmujące i realizujące Zlecenia od Klientów za pośrednictwem kanałów określonych w § 4 ust. 1 oraz odbywające wizyty w ustalonym miejscu w celu odebrania Zleceń Osobistych.
 4. Klient – Użytkownik–beneficjent Usług Końcowych, który zawarł z Wykonawcą Umowę Końcową w wyniku Usług AskHenry; Klientem może być także Udostępniający lub osoba trzecia wskazana przez Udostępniającego, działająca w imieniu i na rachunek Udostępniającego.
 5. Panel Klienta – usługa elektroniczna utworzona i świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika w systemie teleinformatycznym dostarczanym przez Administratora;
 6. Pojedyncza Usługa – jednokrotne wykonanie Usługi AskHenry przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Zlecenia.
 7. Polityka Prywatności – dokument przyjęty przez Usługodawcę i dostępny w Serwisie, opisujący szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja – podanie za pośrednictwem formularza w systemie teleinformatycznym (w szczególności w Serwisie) lub w formie pisemnej swoich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, połączone z wyrażeniem obligatoryjnej zgody na postanowienia Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowej;
 10. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.askhenry.pl, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Rejestracji.
 11. Udostępniający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie zakładem pracy lub inną jednostką zrzeszającą potencjalnych Użytkowników, która zawarła z Usługodawcą umowę obejmującą udostępnienie swoim pracownikom, usługodawcom i zleceniobiorcom oraz innym współpracownikom dostęp do Usług AskHenry po wcześniejszej Rejestracji, za wynagrodzeniem; Udostępniającym może być także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jeżeli zawiera umowę z Usługodawcą w celu osobistego korzystania z Usług AskHenry.
 12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą.
 13. Umowa Końcowa – dowolna umowa nazwana lub nienazwana dotycząca Usług Końcowych, zawierana z Wykonawcą za pośrednictwem Usługodawcy.
 14. Usługi AskHenry– nieodpłatne usługi pośrednictwa świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Zleceń zbieranych przez Henry’ego za pośrednictwem kanałów określonych w § 4.
 15. Usługi Końcowe – wszelkie usługi, niezależnie od ich liczby, charakteru, treści i stopnia złożoności, świadczone przez Wykonawców na podstawie Zleceń Klienta przekazanych przez Usługodawcę;
 16. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi AskHenry na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zarejestrowany pod firmą: Henry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564018, NIP: 5213699794, REGON: 361824891.
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę.
 18. Wykonawca – podmiot świadczący Usługi Końcowe wedle swojej właściwości i charakteru prowadzonej działalności, zobowiązany przez Usługodawcę do określonego świadczenia na rzecz Klienta lub sam Usługodawca.
 19. Zlecenie – oświadczenie woli Klienta obejmujące rodzaj i zakres zlecanego działania Wykonawcy, a także ewentualnie przekazane rzeczy, co do których ma być wykonana Usługa Końcowa.
 20. Zlecenie Osobiste – szczególny rodzaj Zlecenia, opisany w § 5, składane przez Użytkownika osobiście Henry’emu podczas jego wizyty w miejscu uzgodnionym przez Usługodawcę z Udostępniającym, w związku z którym może nastąpić powierzenie Henry’emu mienia;
 • 2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania Umów, korzystania z Usług AskHenry oraz Serwisu.
 2. Właścicielem marki AskHenry jest Usługodawca.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu.
 4. Korzystanie z Usług AskHenry jest dobrowolne dla każdego Użytkownika, a zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Rejestracja w Serwisie) nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika.
 5. Warunkiem skorzystania z Usług AskHenry jest prawidłowa Rejestracja i złożenie prawidłowego Zlecenia. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób, którym Usługodawca udostępnił taką możliwość, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego między Usługodawcą, a Udostępniającym. W przypadku, gdy porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostało zawarte z Usługodawcą także lub wyłącznie w celu świadczenia przez niego Usług AskHenry na rzecz strony tego porozumienia, Udostępniający jest jednocześnie Użytkownikiem, a wszelkie wynikające z tego następstwa, w szczególności prawa i obowiązki wynikające z każdorazowego uzyskania statusu Klienta, mają odpowiednie zastosowanie do takiego Udostępniającego.
 6. Udostępniający, o którym mowa w ust. 5 powyżej in fine, może, w celu korzystania z Usług AskHenry, wyznaczyć innego upoważnionego Użytkownika lub Użytkowników, którzy będą uprawnieni do składania Zleceń w jego imieniu i na jego rzecz, a wszelkie wynikające ze złożonych Zleceń skutki prawne, w szczególności związane z uzyskaniem przez Udostępniającego statusu Klienta, obciążają wyłącznie Udostępniającego. Wyznaczenie upoważnionego Użytkownika w trybie niniejszego postanowienia jest tożsame z udzieleniem temu Użytkownikowi pełnomocnictwa do składania i odbierania w imieniu Udostępniającego oświadczeń woli i wiedzy.
 7. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usług AskHenry na każde żądanie Użytkownika. Użytkownik zachowuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, co następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub żądania usunięcia dostępu do Panelu Klienta na adres e-mail Usługodawcy: bok@askhenry.pl.
 8. Z chwilą Rejestracji dla Użytkownika tworzony jest Panel Klienta, w ramach którego może składać Zlecenia, sprawdzać status realizacji złożonych Zleceń, uzyskać pomoc w najczęściej występujących problemach, a także zarządzać wprowadzonymi przez niego danymi, widocznymi dla Usługodawcy. Dostęp do Panelu Klienta może nastąpić po ustanowieniu przez Użytkownika hasła uwierzytelniającego, poprzez link udostępniony mu przez Usługodawcę lub Udostępniającego.
 9. Panel Klienta może zostać utworzony także osobiście przez Użytkownika, o ile wyraził taką wolę podczas Rejestracji. Utworzenie Panelu Klienta wymaga podania adresu e-mail Użytkownika i ustanowienia hasła uwierzytelniającego.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług AskHenry, świadczonych przez Usługodawcę, to:
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
   – przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script;
   – minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pixeli;
   lub
  • telefon komórkowy z aktywnym wysyłaniem i odbieraniem wiadomości tekstowych SMS, pracujący w ramach standardu GSM.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • 3Rodzaje i zakres świadczonych Usług AskHenry
  1. Stronami Umowy Końcowej pozostają zawsze Wykonawca i Klient, a Usługodawca świadczy jedynie usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy Końcowej między Wykonawcą a Klientem, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Jeżeli Wykonawcą Usługi Końcowej jest sam Usługodawca, to stroną Umowy Końcowej jest Usługodawca i stosuje się do niego odpowiednio postanowienia Regulaminu odnoszące się do Wykonawcy. O fakcie wykonywania Usługi Końcowej przez Usługodawcę Klient winien być wyraźnie poinformowany przed jej wykonaniem. Wykonawca wystawia wszelkie dokumenty księgowe, rachunkowe oraz dowody zakupu lub wykonania Usługi Końcowej na rzecz Klienta.
  2. Umowa, jak również Usługi AskHenry świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne, Użytkownik jest zobowiązany jedynie do zapłaty Ceny Usługi za Usługi Końcowe będące przedmiotem Umowy Końcowej z Wykonawcą, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz ust. 10 poniżej. Powyższe oznacza, iż jeżeli Wykonawcą jest sam Usługodawca, Usługa Końcowa jest odrębna od Usługi AskHenry, a wynagrodzenie z tytułu Usługi Końcowej będzie należne Usługodawcy niezależnie od nieodpłatności Usługi AskHenry.
  3. Usługi AskHenry obejmują organizację oraz świadczenie na życzenie Użytkownika usług organizacyjnych i informacyjnych w nieograniczonym zakresie, obejmujących w szczególności:
   • prowadzenie wszelkich wyrażonych w Zleceniu spraw Klienta, w tym także w zakresie powierzonego mienia ruchomego w granicach poleconego działania określonego w Zleceniu;
   • dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz Klienta oraz zawiązywanie wszelkich stosunków zobowiązaniowych zgodnie z dyspozycjami określonymi w Zleceniu;
   • organizacja usług i towarów zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w Zleceniu.
   • pośrednictwo przy zawieraniu drobnych umów życia codziennego oraz innych umów adhezyjnych, w tym także umów zawieranych drogą elektroniczną, na wyraźne życzenie Klienta określone w Zleceniu;
   • przeszukiwanie zasobów sieci Internet oraz wszelkich ogólnodostępnych materiałów, katalogów, zbiorów, spisów, rejestrów i innych źródeł w celu uzyskania informacji znajdujących się w sferze zainteresowania Klienta, a których odszukanie zostało wyraźnie polecone w Zleceniu;
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania Pojedynczej Usługi, jeżeli:
    • nie będzie to możliwe w momencie złożenia Zlecenia przez Użytkownika, przy użyciu dostępnych Usługodawcy lub Wykonawcom środków technicznych i posiadanej wiedzy,
    • usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Użytkownik jest niezgodna z prawem, z zasadami etycznymi lub zasadami współżycia społecznego,
    • jeżeli Zlecenie składane jest w związku z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że jest składane przez Udostępniającego lub przez upoważnionego w trybie § 2 ust. 6 Użytkownika w imieniu tego Udostępniającego;
    • Zlecenie jest niepełne, dotknięte jest wadą lub godzi w interesy lub dobre imię Usługodawcy,
    • wartość Zlecenia jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zakresu Usług AskHenry, a także z ważnych powodów, gdy realizacja Zlecenia wiązałaby się z niewspółmiernie wysokimi nakładami po stronie Usługodawcy,
    • Użytkownik odmawia dokonania płatności w formie przedpłaty na rachunek Wykonawcy lub powierniczo Usługodawcy, w przypadku, gdy Cena Usługi przekracza kwotę 100 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obliczoną według kursu średniego NBP z dnia wykonywania Pojedynczej Usługi,
    • Użytkownik nie wyrazi zgody wskazanej w § 4 ust. 4,
    • Użytkownik nie wyrazi zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi Końcowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej i utratę tego prawa w sytuacji, gdy termin realizacji Usługi Końcowej jest krótszy niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy Końcowej,
    • Zlecenie obejmuje Usługę Końcową świadczoną przez niego osobiście, której nie jest w stanie wykonać w rozsądnym, żądanym lub zakładanym terminie, w szczególności z przyczyn technicznych lub losowych.W przypadku wskazanym w ust. 4 lit. f i g Henry przekaże Użytkownikowi dane umożliwiające bezpośredni kontakt z Wykonawcą, celem uzyskania dalszych informacji lub negocjacji warunków umowy. Z chwilą przekazania danych kontaktowych Usługodawca zwolniony jest z dalszego świadczenia Usług AskHenry.Warunki świadczenia Usług Końcowych określają wyłącznie Wykonawcy (w tym Usługodawca w odpowiednich przypadkach). Sposób dostępu do treści regulaminów określają Wykonawcy. W przypadku zawarcia Umowy Końcowej, Usługodawca, w imieniu Wykonawcy lub własnym, dostarczy Klientowi regulaminy lub warunki świadczenia usług utrwalone w innej formie i inne wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty, chyba, że dokumenty te zostały już dostarczone Klientowi przez Wykonawcę, Usługodawcę lub Klient jest w ich posiadaniu.
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług AskHenry za pośrednictwem Henry’ego od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-18.00.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług AskHenry na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. W zakresie Zleceń Osobistych opisanych w § 5 Usługodawca będzie świadczył Usługi AskHenry w miejscu pracy Użytkownika lub w innych miejscach uzgodnionych przez Usługodawcę z Udostępniającym w drodze odrębnego porozumienia, w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa oraz we wszystkich innych miastach uzgodnionych w drodze odrębnego porozumienia Usługodawcy z Udostępniającym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę lub Udostępniającego.
  3. Użytkownik ma prawo skorzystać z Usług AskHenry dowolną liczbę razy, będąc za każdym razem obowiązanym do uiszczenia Ceny Usługi za każdą Usługę Końcową zrealizowaną na podstawie Zlecenia. Koszty dodatkowe, naliczone przez Wykonawcę (np. transportu, dostawy i inne koszty operacyjne), ponosi Klient i koszty te są wliczane do Ceny Usługi.
  4. W ramach Ekspresowego Zlecenia Osobistego Klient, poza Ceną Usługi zawierającą koszty, o których mowa w ust. 9, jest obowiązany do uiszczenia Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia za zrealizowanie Usług AskHenry poza umówionymi terminami realizacji Zleceń Osobistych. O wysokości tego wynagrodzenia Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji Ekspresowego Zlecenia Osobistego, a jego wykonanie wymaga każdorazowej, wyraźnej akceptacji wynagrodzenia w tej wysokości.
 • 4

Zlecenia

 1. Przekazanie Zlecenia Usługodawcy przez Użytkownika następuje za pomocą alternatywnych metod:
  • wiadomości elektronicznej (e-mail);
  • wiadomości tekstowej (SMS);
  • poprzez Panel Klienta;
  • telefonicznie;
  • osobiście Henry’emu lub
  • za pomocą dowolnych innych kanałów komunikowania lub środków przekazu uzgodnionych między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 2. Adresy i numery urządzeń końcowych wskazanych w ust. 1, pod którymi Użytkownik może przekazać Zlecenie, są dedykowane dla określonej grupy Użytkowników pochodzących od danego Udostępniającego i zostaną im przekazane osobiście w zakładzie pracy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tożsamej formie zostanie przekazany link dostępu do Panelu Klienta.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia przez Usługodawcę następuje tożsamym kanałem, jakim Zlecenie zostało złożone, chyba że Klient zastrzegł w wyraźny sposób potwierdzenie Zlecenia za pomocą innej metody (kanału). Potwierdzenie Zlecenia złożonego za pośrednictwem Panelu Klienta oraz Zlecenia Osobistego następuje w formie wiadomości poczty elektronicznej.
 4. Przekazanie Zlecenia przez Użytkownika, jeżeli jego skutkiem ma być zawarcie umowy dotyczącej wykonania Usługi Końcowej, jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy pełnomocnictwa szczególnego do dokonania określonej w Zleceniu czynności prawnej, której wykonanie jest zastrzeżone pod warunkiem uzyskania zgody od Użytkownika, niezależnie od tego czy zostanie udzielona uprzednio czy następczo w stosunku do rozpoczęcia świadczenia Pojedynczej Usługi.
 5. Jeżeli potwierdzenie Zlecenia przez Usługodawcę nie nastąpiło w ciągu 24 godzin w godzinach pracy wskazanych w § 3 ust. 7 od dnia złożenia Zlecenia lub jego realizacja opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy o 3 dni, Użytkownik ma prawo do odwołania Zlecenia, choćby realizacja Usługi Końcowej została rozpoczęta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ze specyficznego lub złożonego charakteru Usługi Końcowej Wykonawca określił inny termin spełnienia świadczenia, o czym Henry poinformował Klienta.
 6. Odwołanie Zlecenia nie jest także możliwe w przypadku Usług Końcowych, z których specyfiki wynika, iż są realizowane niezwłocznie oraz w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, co do których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o których mowa w art. 38 ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Z zastrzeżeniem postanowienia powyższego, Użytkownik może odwołać Zlecenie przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Końcowej.
 8. Jeżeli w ramach Pojedynczej Usługi Klient zobowiąże Usługodawcę do dokonania określonej czynności prawnej, jej odwołanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy Klientowi będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy lub inne równoważne prawo odwołania oświadczenia woli gwarantowane przez Wykonawcę.
 9. Wszystkie Ceny Usług podane przez Henry’ego Użytkownikowi są ostatecznymi cenami brutto podanymi w złotych polskich, chyba że Usługa Końcowa jest świadczona w innym kraju, niż Polska i płatność za nią jest możliwa wyłącznie w walucie obcej. W przypadku, gdy Umowa Końcowa obejmuje płatność w walucie innej niż złoty polski, Usługodawca przeliczy tę kwotę na walutę polską, zgodnie z zaksięgowaną w złotych polskich przez operatora rachunku bankowego Usługodawcy kwotą Ceny Usługi z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, chyba że Cena Usługi musi być przedpłacona przez Użytkownika przez wykonaniem Usługi Końcowej – w takim wypadku Usługodawca przeliczy Cenę Usługi na złote polskie według kursu obowiązującego w dniu księgowania transakcji w banku prowadzącym rachunek bankowy Usługodawcy lub według kursu z dnia księgowania transakcji operatora karty płatniczej Usługodawcy i powiększy ją o obowiązującą u wyżej wymienionych podmiotów prowizją z tytułu przewalutowania.
 10. Usługodawca wyda Użytkownikowi dokument księgowy otrzymany od Wykonawcy, stanowiący dowód zawarcia Umowy Końcowej. Dowód ten może być wysłany droga elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu, doręczony osobiście lub załączony do ewentualnej przesyłki lub wysłany osobno za dodatkową opłatą. Użytkownik w procesie składania Zlecenia, może wyrazić wolę otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego lub innego dowodu zawarcia umowy z Wykonawcą. W takim wypadku Użytkownik obowiązany jest podać NIP najpóźniej w chwili składania Zlecenia, pod rygorem utraty prawa do żądania wydania faktury, chyba że żądanie obejmuje wydanie faktury dla osoby prywatnej (bez NIP). W takim wypadku żądanie to może zostać złożone w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonano Usługę Końcową,
 • 5

Zlecenia Osobiste

 1. W ramach Usług AskHenry Henry może przyjmować zlecenia także osobiście, w miejscu uzgodnionym uprzednio przez Usługodawcę z Udostępniającym, w szczególności w miejscu pracy Użytkowników lub innych uzgodnionych miejscach, w ramach których może także przyjmować Zlecenia obejmujące powierzenie mienia ruchomego. Termin wizyty Henry’ego w ustalonym przez Usługodawcę i Użytkownika miejscu, w celu odebrania Zleceń Osobistych zostanie uzgodniony pomiędzy tymi stronami drogą elektroniczną i za zgodą Udostępniającego, jeżeli dostęp do Usług AskHenry został Użytkownikowi przyznany na podstawie umowy zawartej przez Usługodawcę z Udostępniającym właściwym dla danego Użytkownika.
 2. Strony postanawiają, że realizacja Zleceń Osobistych będzie możliwe wyłącznie dla Użytkowników zrzeszonych przez takiego Udostępniającego, który zawarł z Usługodawcą umowę obejmującą świadczenie takich usług. W takim przypadku Zlecenia Osobiste będą możliwe wyłącznie dla Użytkowników pracujących lub świadczących usługi na terenie siedziby takiego Udostępniającego lub w innych miejscach uzgodnionych między Usługodawcą, a Udostępniającym, o czym tacy Użytkownicy zostaną poinformowani przez Usługodawcę lub Udostępniającego.
 3. Rozpoczęcie i zakończenie Zlecenia Osobistego oraz faktyczne Usługi AskHenry świadczone przez Usługodawcę, w przypadku wskazanym w ust. 2, musi odbywać się na terenie tych miast.
 4. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn odbycie zaplanowanej wizyty stanie się niemożliwe, Henry powiadomi Użytkownika o zaistniałym fakcie i wyznaczy alternatywny termin odbycia wizyty w przeciągu 7 dni.
 5. Jeżeli w ramach umowy zawartej z Udostępniającym, Użytkownikom została udostępniona usługa Ekspresowych Zleceń Osobistych, Użytkownik może także, na wyraźne życzenie, złożyć Zlecenie Osobiste obejmujące powierzenie mienia poza terminami ich składania uzgodnionymi na podstawie ust. 1, które zostanie zrealizowane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, o ile zostanie złożone nie później niż o godzinie 17:00. W przypadku złożenia Zlecenia po wskazanej godzinie, Usługodawca gwarantuje jedynie rozpoczęcie świadczenia Usług AskHenry nie później, niż do końca następnego dnia roboczego.
 6. Z tytułu Ekspresowego Zlecenia Osobistego pobierana jest od Użytkownika dodatkowa opłata stanowiąca wynagrodzenie Usługodawcy, której wysokość musi być każdorazowo zaakceptowana przez Użytkownika. Usługodawca może wymagać dokonania przedpłaty w celu przystąpienia do realizacji Usług AskHenry. Zaakceptowanie przez Użytkownika kwoty wynagrodzenia musi być wyraźne i wywołuje skutki identyczne z zaakceptowaniem Ceny Usługi w ramach standardowego Zlecenia.
 7. Ekspresowe Zlecenia Osobiste mogą być realizowane wyłącznie przez tych Użytkowników, którym udostępniono możliwość składania Zleceń Osobistych.
 • 6

Płatności

 1. Płatność za Usługę Końcową jest dokonywana przez Klienta z góry po uzyskaniu przez Usługodawcę informacji od Wykonawcy o Cenie Usługi i poinformowaniu Klienta.
 2. Płatności będą przyjmowane w formie płatności online.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online, jest Blue Media S.A.
 4. Rozpoczęcie realizacji Zlecenia oraz czas jego realizacji są liczone od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, poprzez płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Uiszczenie płatności przez Użytkownika poczytuje się za zgodę na wykonanie Usługi Końcowej. W przypadku braku woli wykonania Usługi Końcowej po stronie Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do zlecenia wykonania Usług Końcowych bez uiszczenia uprzednio Ceny Usługi przez Klienta, wyłącznie za jego uprzednią, wyraźną zgodą i pod warunkiem, iż Cena Usługi nie przekracza 100 zł, chyba że Usługodawca z Udostępniającym uzgodnili wyższy limit kwotowy, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani. O takiej możliwości i sposobie następczego rozliczenia Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę lub Udostępniającego.
 7. W przypadku opisanym w ust. 5, Klient jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania go do zwrotu przez Usługodawcę, o ile Usługodawca udostępnił możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub przekazał dane do przelewu bankowego. Bezskuteczny upływ powyższego terminu stanowi podstawę rozwiązania Umowy z Użytkownikiem przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym. Usługodawca może też doliczyć niezapłaconą kwotę do następnej Ceny Usługi, jaka zostanie polecona Usługodawcy w ramach Zlecenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową celem wyegzekwowania dłużnej należności.
 • 7

Odstąpienie od Umowy końcowej

 1. Klient, który zawarł Umowę Końcową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 9 niniejszego paragrafu 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w formie dokumentowej bezpośrednio Wykonawcy.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że (i) zawarcie Umowy Końcowej za pośrednictwem Usługodawcy w ramach Zlecenia Osobistego, jak również (ii) zawarcie Umowy Końcowej za pośrednictwem Usługodawcy w ramach standardowego Zlecenia, o ile następują przy fizycznej obecności Henry’ego w lokalu przedsiębiorstwa – nie stanowią przypadku opisanego w ust. 1. Ponadto, złożenie Ekspresowego Zlecenia Osobistego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli rozpoczęcia świadczenia usługi wynikającej z Umowy Końcowej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Końcowej.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Wykonawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w szczególności Henry’ego, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Wykonawca lub Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Wykonawcy).
 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Jeżeli Wykonawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Końcowej, zwrócić rzeczy i inne świadczenia Wykonawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Wykonawcę do odbioru, chyba że Wykonawca zaproponował, że sam odbierze rzeczy i inne świadczenia. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, a w powyższym zakresie może przysługiwać Wykonawcy prawo potrącenia kwoty odpowiadającej zmniejszeniu wartości rzeczy z ceną uiszczoną przez Klienta.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które Klient obowiązany jest ponieść:
  • jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Wykonawcy, Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i innych świadczeń,
  • w przypadku Usług Końcowych, których wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Końcowej po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Końcowej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny Usługi.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Końcowej zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie Usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Końcowej;
  • w której Cena Usługi lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Wykonawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Końcowej, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Wykonawca nie ma kontroli;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby Wykonawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Wykonawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Końcowej przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie Końcowej oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi Końcowej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Końcowej i po poinformowaniu go przez Wykonawcę utracie prawa odstąpienia od Umowy Końcowej.
 • 8

Odpowiedzialność

 1. Usługi Końcowe na rzecz Klienta świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dany Wykonawca, chyba że przy składaniu Zlecenia Usługodawca określił wyraźnie, iż Usługi Końcowe będą świadczone przez niego osobiście. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenie Klienta powstałe w wyniku zawarcia stosunku umownego przez Klienta z Wykonawcą lub podjęcia określonej decyzji przez Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niedopełnienie przez Wykonawcę należytego obowiązku realizacji Usług Końcowych. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości realizacji Usług Końcowych przez Wykonawców. Postanowienie niniejsze nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca ponosi winę w wyborze.
 2. Roszczenia Klienta, związane z wykonaniem Usług Końcowych przez Wykonawców, powinny być kierowane bezpośrednio do Wykonawców. Odpowiedzialność Usługodawcy powstaje jednakże w przypadku, gdy Henry wykonał Zlecenie niezgodnie z jego treścią. W takim wypadku Użytkownik nie jest obowiązany do ponoszenia Ceny Usługi jak i innych kosztów związanych z Usługą Końcową.
 3. W przypadku przekazania Usługodawcy mienia ruchomego, Usługodawca zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad rzeczą i ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania, skutkujące powstaniem szkody w rzeczy, jej utratą lub zmniejszeniem jej wartości.
 4. Usługodawca nie jest stroną umów dotyczących Usług Końcowych, wobec czego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, w szczególności w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, nie ponosi on z tego tytułu odpowiedzialności, gdyż nie odpowiada za działania osób trzecich innych niż Henry.
 5. Usługodawca, na wyraźne życzenie Klienta, może pośredniczyć w procedurze reklamacyjnej w przypadku niezadowolenia z Usługi Końcowej.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Umowy Końcowe i Usługi Końcowe w zakresie, w którym pochodzą od Wykonawców z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą podlegać prawu obcemu – prawu państwa siedziby Wykonawcy albo państwa wykonania Umowy Końcowej lub Usługi Końcowej lub innego państwa wskazanego w warunkach świadczenia Usług Końcowych, a w związku z tym przyznane Klientowi uprawnienia i ochrona konsumencka może odbiegać od opisanej w Regulaminie, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług AskHenry oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności kwestii związanych z realizacją Zleceń.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem bok@askhenry.pl lub w formie pisemnej pod adresem: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, z dopiskiem: „Dział Reklamacji Henry Sp. z o. o.”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji, chyba że Użytkownik zastrzegł wolę otrzymania odpowiedzi w inny, utrwalony sposób.
 6. Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, Usługodawca przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.
 • 10

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności, od 25 maja 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest usługodawca – Henry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: bok@askhenry.pl
 3. W celu Rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Ponadto, przy składaniu Zlecenia, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych umożliwiających realizację Usług AskHenry oraz Usług Końcowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie Wykonawcom jako odbiorcom danych do przetwarzania w niezbędnym zakresie, wyłącznie w celu wykonania Umowy Końcowej.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji czynności niezbędnych do założenia konta, zawarcia umowy/realizacji zlecenia, a następnie realizacji usług, marketingu bezpośredniego. W sposób pełny cele oraz podstawy prawne zostały wskazane w Polityce Prywatności.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą:
 • Wykonawcy oraz podmioty dostarczające swoje usługi względem Usługodawcy – w celu wykonania Umowy lub Usług AskHenry – przetwarzający dane zgodnie z podpisanymi z administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych.
 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Szerszą informację o odbiorcach danych zawiera Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 10 ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Szerszą informację o okresach przechowywania zawiera Polityka Prywatności

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Szerszą informację o przysługujących prawach zawiera Polityka Prywatności

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie jego dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. W celu dopasowania oferty dane Użytkownika będą podlegać profilowaniu odpowiadającego osobistym preferencjom i zainteresowaniom Użytkownika serwisu.

Szerszą informację o profilowaniu zawiera Polityka Prywatności.

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie Umowy lub realizację Usług AskHenry, względnie zawarcie Umowy Końcowej lub realizację Usług Końcowych.

Szczegóły zawiera Polityka Prywatności.

 1. Treść Zleceń składanych przez Użytkownika nie ma poufnego charakteru, pod warunkiem, że ich rozpowszechnianie nastąpi po całkowitej anonimizacji lub pseudonimizacji danych osobowych osoby, od której pochodzi Zlecenie, przez co rozumie się także ujawnienie treści Zlecenia pod fikcyjnymi danymi osobowymi.
 2. Dodatkowe informację w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian funkcjonalności Serwisu lub zasad jego działania, zmian w zakresie świadczonych Usług lub zasadach ich działania, zmian zasad współpracy z Wykonawcami, wprowadzania nowych Usług AskHenry lub Usług Końcowych lub zmian odnoszących się do rozliczeń, cen, wprowadzania lub usuwania opłat.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą skuteczne względem dotychczasowych Użytkowników po 14 dniach od przekazania Użytkownikowi stosownej informacji drogą poczty elektronicznej, o ile nie złożył on sprzeciwu do zmienionego brzmienia Regulaminu. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji Regulaminu w zmienionym brzmieniu w powyższym terminie poczytywane jest jako wypowiedzenie Umowy. Względem nowych Użytkowników wiążący jest Regulamin obowiązujący w dniu Rejestracji, opublikowany w Serwisie
 3. Zlecenia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23 sierpnia 2022 roku.