Regulamin

Regulamin korzystania z Usług AskHenry

§1 Definicje

Wykonawca – podmiot świadczący Usługi Końcowe wedle swojej właściwości i charakteru prowadzonej działalności, zobowiązany przez Usługodawcę do określonego świadczenia na rzecz Klienta lub sam Usługodawca.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – podanie za pośrednictwem formularza w systemie teleinformatycznym lub w formie pisemnej swoich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, połączone z wyrażeniem obligatoryjnej zgody na postanowienia Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowej.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://bit.ly/2mIP3WF, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Rejestracji.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą.

Umowa końcowa – dowolna umowa nazwana lub nienazwana dotycząca Usług Końcowych, zawierana z Wykonawcą za pośrednictwem Usługodawcy.

Usługi AskHenry– nieodpłatne usługi pośrednictwa świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Zleceń zbieranych przez Henry’ego za pośrednictwem kanałów określonych w § 4.

Usługi końcowe – wszelkie usługi, niezależnie od ich liczby, charakteru, treści i stopnia złożoności, świadczone przez Wykonawców na podstawie Zleceń Klienta przekazanych przez Usługodawcę;

Pojedyncza Usługa – jednokrotne wykonanie Usługi AskHenry przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Zlecenia.

Henry – pracownik lub pracownicy Usługodawcy lub inna osoba lub osoby związane z Usługodawcą jakimkolwiek stosunkiem prawnym lub upoważnione przez niego, wykonujące z polecenia Usługodawcy lub upoważnionej przez Usługodawcę osoby, przyjmujące i realizujące Zlecenia od Klientów za pośrednictwem kanałów określonych w 5.1. oraz odbywające wizyty w ustalonym miejscu w celu odebrania Zleceń osobistych.

Usługodawca – podmiot świadczący Usługi AskHenry na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zarejestrowany pod firmą: Henry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/140, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564018, NIP: 5213699794, REGON: 361824891.

Cena Usługi – kwota w polskich złotych (PLN) stanowiąca cenę brutto Usługi Końcowej, zrealizowanej na podstawie Zlecenia w ramach Pojedynczej Usługi, obejmująca wszystkie świadczenia należne Wykonawcy w związku z wykonaniem Usługi Końcowej, w szczególności koszty transportu, dostawy, opakowania, montażu, ubezpieczenia, a także ewentualne należności publicznoprawne, w tym opłaty celne, niezależnie od podmiotu, na rzecz którego należy świadczyć, do której zapłaty zobowiązany jest Klient.

Klient – Użytkownik–beneficjent Usług Końcowych, który zawarł z Wykonawcą Umowę końcową w wyniku Usług AskHenry.

Zlecenie – oświadczenie woli Klienta obejmujące rodzaj i zakres zlecanego działania Wykonawcy, a także ewentualnie przekazane rzeczy, co do których ma być wykonana Usługa Końcowa.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę.

Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie zakładem pracy lub inną jednostką zrzeszającą potencjalonych Użytkowników, która zawarła z Usługodawcą umowę obejmującą udostępnienie swoim pracownikom, usługodawcom i zleceniobiorcom oraz innym współpracownikom dostęp do Usług AskHenry po wcześniejszej Rejestracji, za wynagrodzeniem.

§2 Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki zawierania Umów, korzystania z Usług AskHenry oraz Serwisu.
Właścicielem marki AskHenry jest Usługodawca.

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu.

Korzystanie z Usług AskHenry jest dobrowolne dla każdego Użytkownika, a zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Rejestracja w Serwisie) nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika.

Warunkiem skorzystania z Usług AskHenry jest prawidłowa Rejestracja i złożenie prawidłowego Zlecenia.

Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usług AskHenry na każde żądanie Użytkownika.

Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług AskHenry, świadczonych przez Usługodawcę, to:
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
– przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script;
– minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pixeli.
– aparat telefoniczny z aktywnym wysyłaniem i odbieraniem wiadomości tekstowych SMS, pracujący w ramach standardu GSM.

Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Rodzaje i zakres świadczonych Usług AskHenry

Stronami Umowy końcowej pozostają zawsze Wykonawca i Klient, a Usługodawca świadczy jedynie usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy końcowej między Wykonawcą a Klientem, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Wykonawca wystawia wszelkie dokumenty księgowe, rachunkowe oraz dowody zakupu lub wykonania Usługi Końcowej na rzecz Klienta.

Umowa, jak również Usługi AskHenry świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne, Użytkownik jest zobowiązany jedynie do zapłaty Ceny Usługi za Usługi końcowe będące przedmiotem Umowy końcowej z Dostawcą.

Usługi AskHenry obejmują organizację oraz świadczenie na życzenie Użytkownika usług organizacyjnych i informacyjnych w nieograniczonym zakresie, obejmujących w szczególności:
pośrednictwo przy zawieraniu drobnych umów życia codziennego oraz innych umów adhezyjnych, w tym także umów zawieranych drogą elektroniczną, na wyraźne życzenie Klienta określone w Zleceniu;
przeszukiwanie zasobów sieci Internet oraz wszelkich ogólnodostępnych materiałów, katalogów, zbiorów, spisów, rejestrów i innych źródeł w celu uzyskania informacji znajdujących się w sferze zainteresowania Klienta, a których odszukanie zostało wyraźnie polecone w Zleceniu;
prowadzenie wszelkich wyrażonych w Zleceniu spraw Klienta, w tym także w zakresie powierzonego mienia ruchomego w granicach poleconego działania określonego w Zleceniu;
dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz Klienta oraz zawiązywanie wszelkich stosunków zobowiązaniowych zgodnie z dyspozycjami określonymi w Zleceniu;
organizacja usług i towarów zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w Zleceniu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do niewykonania Pojedynczej Usługi, jeżeli:
nie będzie to możliwe w momencie złożenia Zlecenia przez Użytkownika, przy użyciu dostępnych Usługodawcy lub Wykonawcom środków technicznych i posiadanej wiedzy,
usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Użytkownik jest niezgodna z prawem, z zasadami etycznymi lub zasadami współżycia społecznego,
jeżeli Zlecenie składane jest w związku z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą lub zawodową,
Zlecenie jest niepełne, dotknięte jest wadą lub godzi w interesy Usługodawcy,
jego wartość jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zakresu Usług AskHenry, a także z ważnych powodów, gdy realizacja Zlecenia wiązałaby się z niewspółmiernie wysokimi nakładami po stronie Usługodawcy,
Użytkownik odmawia dokonania płatności w formie przedpłaty na rachunek Wykonawcy lub powierniczo Usługodawcy, w przypadku, gdy Cena Usługi przekracza kwotę 100 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obliczoną według kursu średniego NBP z dnia wykonywania Pojedynczej Usługi,
Użytkownik nie wyrazi zgody wskazanej w § 5 ust. 3,
Użytkownik nie wyrazi zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi końcowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy końcowej i utratę tego prawa w sytuacji, gdy termin realizacji Usługi końcowej jest krótszy niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy końcowej.

W przypadku wskazanym w ust. 4 lit. f i g Henry przekaże Użytkownikowi dane umożliwiające bezpośredni kontakt z Wykonawcą, celem uzyskania dalszych informacji lub negocjacji warunków umowy. Z chwilą przekazania danych kontaktowych Usługodawca zwolniony jest z dalszego świadczenia Usług AskHenry.

Warunki świadczenia Usług końcowych określają wyłącznie Wykonawcy. Sposób dostępu do treści regulaminów określają Wykonawcy. W przypadku zawarcia Umowy końcowej, Usługodawca, imieniu Wykonawcy, dostarczy Klientowi regulaminy lub warunki świadczenia usług utrwalone w innej formie i inne wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty, chyba, że dokumenty te zostały już dostarczone Klientowi przez Wykonawcę.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług AskHenry za pośrednictwem Henry’ego od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-18.00.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług AskHenry na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. W zakresie Zleceń osobistych opisanych w § 4 ust. 9-11 Usługodawca będzie świadczył usługi w miejscu pracy Użytkownika oraz w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa, chyba że Usługodawca i Użytkownik ustalą odrębnie co innego.

Użytkownik ma prawo skorzystać z Usług AskHenry dowolną liczbę razy, będąc za każdym razem obowiązanym do uiszczenia Ceny Usługi za każdą Usługę Końcową zrealizowaną na podstawie Zlecenia. Koszty dodatkowe, naliczone przez Wykonawcę (np. transportu, dostawy i inne koszty operacyjne), ponosi Klient i koszty te są wliczane do Ceny Usługi. Jeżeli Zlecenie nie obejmuje zawarcia umowy o realizację Usług Końcowych z Wykonawcą i może być zrealizowane przez Henry’ego bez ingerencji osób trzecich (np. przeszukiwanie zasobów Internetu lub nieodpłatna rezerwacja usługi darmowej lub płatnej po wykonaniu), Klient nie jest obowiązany do uiszczania Ceny Usługi.

§4 Zlecenia

Przekazanie Zlecenia Usługodawcy przez Użytkownika następuje za pomocą alternatywnych metod:
wiadomości elektronicznej (e-mail);
wiadomości tekstowej (SMS);
telefonicznie;
osobiście Henry’emu lub
za pomocą dowolnych innych kanałów komunikowania lub środków przekazu uzgodnionych między Usługodawcą a Użytkownikiem.

Adresy i numery urządzeń końcowych wskazanych w ust. 1, pod którymi Użytkownik może przekazać Zlecenie, są dedykowane dla określonej grupy Użytkowników pochodzących od danego Usługobiorcy i zostaną im przekazane osobiście w zakładzie pracy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przekazanie Zlecenia przez Użytkownika, jeżeli jego skutkiem ma być zawarcie umowy dotyczącej wykonania Usługi Końcowej, jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy pełnomocnictwa szczególnego do dokonania określonej w Zleceniu czynności prawnej, której wykonanie jest zastrzeżone pod warunkiem uzyskania zgody od Użytkownika, niezależnie od tego czy zostanie udzielona uprzednio czy następczo w stosunku do rozpoczęcia świadczenia Pojedynczej Usługi.

Jeżeli potwierdzenie Zlecenia przez Usługodawcę nie nastąpiło w ciągu 24 godzin w godzinach pracy wskazanych w § 3 ust. 7 od dnia złożenia Zlecenia lub jego realizacja opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy o 3 dni, Użytkownik ma prawo do odwołania Zlecenia, choćby realizacja Usługi Końcowej została rozpoczęta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ze specyficznego lub złożonego charakteru Usługi końcowej Wykonawca określił inny termin spełnienia świadczenia, o czym Henry poinformował Klienta.

Odwołanie Zlecenia nie jest także możliwe w przypadku Usług Końcowych, z których specyfiki wynika, iż są realizowane niezwłocznie oraz w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, co do których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o których mowa w art. 38 ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Z zastrzeżeniem postanowienia powyższego, Użytkownik może odwołać Zlecenie przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Końcowej.

Jeżeli w ramach Pojedynczej Usługi Klient zobowiąże Usługodawcę do dokonania określonej czynności prawnej, jej odwołanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy Klientowi będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy lub inne równoważne prawo odwołania oświadczenia woli gwarantowane przez Wykonawcę.

Wszystkie Ceny Usług podane przez Henry’ego Użytkownikowi są ostatecznymi cenami brutto podanymi w złotych polskich. W przypadku, gdy Umowa końcowa obejmuje płatność w walucie innej niż złoty polski, Usługodawca przeliczy tę kwotę na walutę polską, zgodnie z obowiązującym w dniu informowania o Cenie Usługi kursie średnim NBP danej waluty, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Usługodawca wyda Użytkownikowi dokument księgowy otrzymany od Wykonawcy, stanowiący dowód zawarcia Umowy końcowej. Dowód ten może być wysłany droga elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu, doręczony osobiście lub załączony do ewentualnej przesyłki lub wysłany osobno za dodatkową opłatą. Użytkownik w procesie składania Zlecenia, a także w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonano Usługę końcową, może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT zamiast paragonu fiskalnego lub innego dowodu zawarcia umowy z Wykonawcą.

W ramach Usług AskHenry Henry może także przyjmować Zlecenia obejmujące powierzenie mienia ruchomego. Termin wizyty Henry’ego w ustalonym przez Usługodawcę i Użytkownika miejscu, w celu odebrania Zleceń osobistych zostanie uzgodniony pomiędzy tymi stronami drogą elektroniczną i za zgodą pracodawcy, jeżeli dostęp do Usług AskHenry został Użytkownikowi przyznany na podstawie umowy zawartej przez Usługodawcę z pracodawcą Użytkownika.

Strony postanawiają, że realizacja Zleceń osobistych będzie możliwe wyłącznie dla Użytkowników zrzeszonych przez takiego Usługobiorcę, który zawarł z Usługodawcą umowę obejmującą świadczenie takich usług. W takim przypadku Zlecenia osobiste będą możliwe wyłącznie dla Użytkowników pracujących lub świadczących usługi na terenie siedziby takiego Usługobiorcy lub w innych miejscach uzgodnionych między Usługodawcą, a Usługobiorcą, o czym tacy Użytkownicy zostaną poinformowani przez Usługodawcę.

Rozpoczęcie i zakończenie Zlecenia osobistego oraz faktyczne Usługi AskHenry świadczone przez Usługodawcę, w przypadku wskazanym w ust. 11, musi odbywać się na terenie tych miast.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn odbycie zaplanowanej wizyty stanie się niemożliwe, Henry powiadomi Użytkownika o zaistniałym fakcie i wyznaczy alternatywny termin odbycia wizyty w przeciągu 7 dni.

§ 5 Płatności

Płatność za Usługę Końcową jest dokonywana przez Klienta z góry po uzyskaniu przez Usługodawcę informacji od Wykonawcy o Cenie Usługi i poinformowaniu Klienta. Dopuszczalne formy płatności to:
gotówka,
karta płatnicza, debetowa, kredytowa, bankomatowa, pre-paid oraz urządzenia wyposażone w technologię Near Field Communication,
przelew na rachunek bankowy Usługodawcy – zarówno powierniczo, jak i w formie zwrotu poniesionych przez Usługodawcę kosztów,
płatności elektroniczne w ramach systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Usługodawcę.

Uiszczenie płatności przez Użytkownika poczytuje się za zgodę na wykonanie Usługi Końcowej. W przypadku braku woli wykonania Usługi Końcowej po stronie Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość do zlecenia wykonania Usług Końcowych bez uiszczenia uprzednio Ceny Usługi przez Klienta, wyłącznie za jego uprzednią, wyraźną zgodą i pod warunkiem, iż Cena Usługi nie przekracza 100 zł. O takiej możliwości i sposobie następczego rozliczenia Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

§6 Odstąpienie od Umowy końcowej

Klient, który zawarł Umowę końcową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w formie dokumentowej bezpośrednio Wykonawcy.

Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zawarcie Umowy końcowej za pośrednictwem Usługodawcy w ramach Zlecenia osobistego, przy fizycznej obecność Henry’ego w lokalu przedsiębiorstwa, nie stanowi przypadku opisanego w ust. 1.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Wykonawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca lub Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Wykonawcy). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Wykonawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy końcowej, zwrócić rzeczy i inne świadczenia Wykonawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Wykonawcę do odbioru, chyba że Wykonawca zaproponował, że sam odbierze rzeczy i inne świadczenia. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, a w powyższym zakresie może przysługiwać Wykonawcy prawo potrącenia kwoty odpowiadającej zmniejszeniu wartości rzeczy z ceną uiszczoną przez Klienta.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które Klient obowiązany jest ponieść:
jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Wykonawcy, Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i innych świadczeń, w przypadku Usług końcowych, których wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy końcowej, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy końcowej po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy końcowej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny Usługi.

Prawo odstąpienia od Umowy końcowej zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie Usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy końcowej;
w której Cena Usługi lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Wykonawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy końcowej;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy końcowej, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Wykonawca nie ma kontroli;
w której Klient wyraźnie żądał, aby Wykonawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Wykonawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy końcowej przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie końcowej oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi końcowej;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy końcowej i po poinformowaniu go przez Wykonawcę utracie prawa odstąpienia od Umowy końcowej.

§7 Odpowiedzialność

Jeżeli przy składaniu Zlecenia nie określono, że Usługi końcowe są świadczone przez Usługodawcę, określone w Zleceniu Usługi końcowe na rzecz Klienta świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dany Wykonawca. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenie Klienta powstałe w wyniku zawarcia stosunku umownego przez Klienta z Wykonawcą lub podjęcia określonej decyzji przez Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niedopełnienie przez Wykonawcę należytego obowiązku realizacji Usług końcowych. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości realizacji Usług Końcowych przez Wykonawców. Postanowienie niniejsze nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca ponosi winę w wyborze.

Roszczenia Klienta, związane z wykonaniem Usług Końcowych przez Wykonawców, powinny być kierowane bezpośrednio do Wykonawców.

W przypadku przekazania Usługodawcy mienia ruchomego, Usługodawca zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad rzeczą i ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione działania lub zaniechania, skutkujące powstaniem szkody w rzeczy, jej utratą lub zmniejszeniem jej wartości.

Usługodawca nie jest stroną umów dotyczących Usług Końcowych, wobec czego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, w szczególności w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, nie ponosi on z tego tytułu odpowiedzialności, gdyż nie odpowiada za działania osób trzecich innych niż Henry.

Usługodawca, na wyraźne życzenie Klienta, może pośredniczyć w procedurze reklamacyjnej w przypadku niezadowolenia z Usługi końcowej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Umowy końcowe i Usługi końcowe w zakresie, w którym pochodzą od Wykonawców z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą podlegać prawu obcemu – prawu państwa siedziby Wykonawcy albo państwa wykonania Umowy końcowej lub Usługi końcowej lub innego państwa wskazanego w warunkach świadczenia Usług końcowych, a w związku z tym przyznane Klientowi uprawnienia i ochrona konsumencka może odbiegać od opisanej w Regulaminie, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§8 Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług AskHenry oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności kwestii związanych z realizacją Zleceń.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem info@askhenry.pl lub w formie pisemnej pod adresem: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, z dopiskiem: „Dział Reklamacji Henry Sp. z o. o.”.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.
Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, Usługodawca przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.

§9 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powierzenia danych osobowych Użytkownika Wykonawcy w celu wykonania Umowy końcowej.

W celu Rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Ponadto, przy składaniu Zlecenia, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych umożliwiających realizację Usług AskHenry oraz Usług końcowych. Dane osobowe będą powierzane Wykonawcom do przetwarzania w niezbędnym zakresie, wyłącznie w celu wykonania Umowy końcowej.

Podanie danych jest dobrowolne, a Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych.

Usługodawca oświadcza, że zbiór danych osobowych pozyskanych w trakcie prowadzenia działalności stanowi zbiór danych osobowych, chroniony i przetwarzany zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Treść Zleceń składanych przez Użytkownika nie ma poufnego charakteru, pod warunkiem, że ich rozpowszechnianie nastąpi po całkowitej anonimizacji danych osobowych osoby, od której pochodzi Zlecenie, przez co rozumie się także ujawnienie treści Zlecenia pod fikcyjnymi danymi osobowymi.

§10 Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które będą skuteczne co najmniej po 14 dniach od przekazania Użytkownikowi stosownej informacji. Niezaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu poczytywane jest jako wypowiedzenie Umowy.

Zlecenia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.

Informujemy, że Twoje dane osobowe podane przy rejestracji będą przetwarzane przez Henry Spółkę z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa („Spółka”) w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką oraz w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych.